fbpx

18.04.2023

Prawo dla e-commerce – bieżące zmiany

Prowadzenie sklepu internetowego na skalę europejską daje wiele możliwości, które odpowiednio zagospodarowane, mogą prowadzić do sukcesu na naprawdę dużą skalę. Rynek e-commerce jest chłonny tak na zachodzie jak i wschodzie Europy, od północy aż po południe. Każdy kraj nosi swoją własną specyfikę e-handlu, a co za tym idzie swój własny kanon wartości konsumenckich, które warto znać i wdrażać w działanie swojej platformy. Nad całością transakcji czuwa zaś prawo europejskie, o którym stanowić będzie niniejszy artykuł.

Przy współpracy z kancelarią prawną https://ecommercelegal.pl/, pozostającą pod zwierzchnictwem Mecenasa Marcina Tomczaka, wyszczególniliśmy kilka bieżących zmian w europejskim prawie e-commerce, istotnych zarówno z punktu widzenia sprzedaży międzynarodowej, jak również handlu krajowego. Jako firma logistyczna, od lat zajmująca się międzynarodowymi przesyłkami e-commerce, widzimy jak wiele błędów prawnych jest popełnianych w sprzedaży międzynarodowej. Większości z nich można uniknąć dzięki wzajemnej współpracy i wsparciu firm z branży e-handlu. W myśl edukacji naszych obecnych partnerów biznesowych oraz przyszłych klientów Paxy, zapraszamy do lektury prawnej, podanej w przystępnej formie i napisanej prostym językiem.

Dyrektywa Omnibus w Europie

Dyrektywa Omnibus została uchwalona przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 27 listopada 2019 roku. Niektóre państwa wprowadziły do swojego ustawodawstwa przepisy wynikające z dyrektyw Omnibus zgodnie z planem, czyli do 28 maja 2022 roku. Inne zaś dochowały swojego obowiązku w późniejszych terminach, co wynikało z potrzeby odpowiedniego przygotowania i dokonania aktów formalnych.

Dyrektywa Omnibus w Polsce

Prezydent Andrzej Duda, podpisał ustawę implementującą dyrektywę Omnibus do polskiego porządku prawnego 6 grudnia 2022 roku. Dyrektywa weszła w życie Polaków z dniem 1 stycznia 2023 roku, co oznacza, że dokładnie od tego momentu obowiązują nas wynikające z niej przepisy. Dyrektywa ta skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu licznych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów, które mają znaczący wpływ na działalność sklepów internetowych. Omnibus w dużej mierze stanowi o obowiązku informowania konsumentów o stosowanych w e-handlu zabiegach cenowych w tym promocjach i obniżkach.

Obowiązki wynikające z Dyrektywy Omnibus

Prezentacja obniżonej ceny

W przypadku ogłoszenia obniżki ceny danego towaru lub usługi, sklep internetowy powinien wraz z obniżką, zaprezentować najniższą cenę tego samego towaru lub usługi z okresu 30 dni przed jej ogłoszeniem.

Przykład:
od 10 grudnia 2022 roku do 10 stycznia 2023 roku sklep internetowy sprzedaje rower w regularnej cenie 949zł brutto. W dniu 12 stycznia cena roweru zostaje podniesiona do kwoty 999zł brutto. 13 stycznia 2023 e-sklep postanawia ogłosić 10% obniżki (w stosunku do poprzedniej ceny) na rower i umieszcza cenę 899zł brutto. W tej sytuacji, obok nowej ceny, sklep musi pozostawić informację o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką, to jest 949zł brutto.

Procentowa obniżka ceny

Ważnym jest, że gdy e-sklep ogłasza rabat procentowy, musi liczyć go nie od poprzedniej ceny, a od najniższej ceny z okresu 30 dni przed obniżką. Zgodnie z przykładem podanym powyżej, sklep przecenił rower o około 10% w porównaniu do poprzedniej ceny, jednak mimo to może ogłosić o rabacie około 5%, ponieważ najniższa cena sprzed 30 dniu wynosiła 949zł brutto.

Kod rabatowy

Według dyrektywy Omnibus, ogólnodostępny kod rabatowy, widoczny dla wszystkich odwiedzających dany sklep internetowy, na przykład na stronie głównej sklepu, również stanowi obniżkę ceny, wobec czego informację o nim powinny być publikowane dokładnie na tych samych zasadach, co w przypadku zwykłej obniżki cenowej.

W pozostałych przypadkach, gdy rabat jest zindywidualizowany, przykładowo w formie personalizowanego kodu rabatowego czy imiennego programu lojalnościowego lub gdy mamy do czynienia z promocją wiązaną, na przykład „1+1 gratis”, to obniżka ta nie wpływa na obliczenie najniższej ceny z okresu 30 dni przed jej ogłoszeniem, czyli dyrektywa Omnibus jej nie obejmuje.

Weryfikacja opinii klienta

Dyrektywa Omnibus obejmuje także inne płaszczyzny sprzedaży detalicznej. Jedną z najważniejszych jest konieczność poinformowania konsumentów oraz odwiedzających witrynę sklepową o weryfikacji opinii, które klienci pozostawiają po dokonanych zakupach. Co prawda e-sklep nie jest prawnie zobowiązany do jej weryfikacji, niemniej ma obowiązek o tym fakcie poinformować. Jeżeli sklep internetowy decyduje się na weryfikację opinii, powinien podać informację o sposobach tej weryfikacji, czyli dokładny opis jej przebiegu. Ważnym jest również, że zgodnie z oficjalnymi komunikatami, już 1 kwietnia 2023 UOKiK rozpoczął kontrole w tym zakresie.

Dyrektywa towarowa

Dyrektywa towarowa stanowi o przepisach dotyczących reklamacji konsumenckich, przeniesionych z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta i sformułowanych na nowo. Według nich sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli ta ujawni się w ciągu 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy niż ustawowe 2 lata. Duża zmiana zakreśliła się także w kwestii odpowiedzialności sklepu za towar używany, dotychczas był to 1 rok, termin ten został wydłużony do 2 lat.

Zmiany zachodzą również w domniemaniu o chwili powstania lub istnienia wady rzeczy. Dotychczas prawo stanowiło, że jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Dyrektywa Omnibus wydłuża termin domniemania istnienia wady do 2 lat.

Wydłużenie czasu dotyczy również terminów dochodzenia roszczeń u sprzedawcy, które zgodnie z dyrektywą zmieniły się z 2 do 6 lat, co oznacza, że sprzedawca może być skonfrontowany z jakimiś roszczeniem konsumenta nawet po 7 czy 8 latach od dnia wydania danego towaru. Dodatkowo w przypadku towaru podlegającego wymianie lub naprawie, sprzedawca powinien odebrać od konsumenta towar na swój koszt, w tym zamówić kuriera i wygenerować etykietę. Dobrą informacją jest, że żądania konsumentów nie ulegają zmianie, nadal jest to: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie. Z początkiem roku każdy e-sklep powinien był zaktualizować powyższe informacje w swoim regulaminie.

Dyrektywa cyfrowa

Przepisy dyrektywy cyfrowej są stosowane do umów, na podstawie których przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi treści cyfrowe lub usługę cyfrową, a konsument płaci ustaloną cenę lub zobowiązuje się do jej zapłaty. Przykładami takich usług są pliki wideo i audio, programy komputerowe, e-booki, aplikacje czy gry elektroniczne.

Zmiany wynikające z dyrektywy określają, że w przypadku reklamacji, a więc braku zgodności z umową, który ujawnił się w ciągu 1 roku od daty dostawy lub w okresie obowiązywania umowy, ciężar udowodnienia dostarczenia treści lub usług cyfrowych zgodnych z umową spoczywa na przedsiębiorcy. Z kolei zgodność z umową będzie analizowana na podstawie dwóch rodzajów kryteriów – subiektywnych i obiektywnych.

Dyrektywa stanowi, że konsumenci mogą również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową lub doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe.

Co ważne, przepisy nakładają na konsumentów obowiązek współpracy z przedsiębiorcą w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, nie wynika ze środowiska cyfrowego konsumenta. Dodatkowo, każdy przedsiębiorca, który oferuje w swoim sklepie treści lub usługi cyfrowe, powinien zaktualizować regulamin o nowe przepisy dyrektywy, dotyczące reklamacji treści lub usług cyfrowych.

Jeśli skrupulatność w czytaniu i interpretacji aktów prawnych nie jest Twoim konikiem w biznesie, zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie prawa e-commerce z kancelarią Mecenasa Marcina Tomczaka https://ecommercelegal.pl/. Zaś pełną logistykę wraz z obsługą zwrotów oraz reklamacji, znajdziesz jak zawsze w Paxy 503 866 505.