fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES
PAXY COURIER s.r.o.

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych i okres
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Przekazywanie danych poza EOG
 7. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.paxy.pl jest PAXYcourier s.r.o., adres siedziby: Vratimovská 681/80, Kunčice, 719 00 Ostrava IČO: 09546464, adres poczty elektronicznej: [email protected], dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
  2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.paxy lub korzystająca z jednej lub kilku usług opisanych w Polityce prywatności zarówno jako nadawca jak i odbiorca przesyłek.
  3. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Przez dane osobowe rozumie się numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnej technologii.
  4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   • kontaktowania się z Użytkownikami;
   • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Użytkownika na stronie internetowej www.paxy.pl;
   • realizacji umów i procesów handlowych;
   • celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres,
   • Adres e-mail,
   • Numer telefonu,
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
   • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
   • Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • Dane o lokalizacji.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pomocą strony internetowej www.paxy.pl;
  5. Administrator może powierzyć dane:
   • Uprawnionym organom publicznym,
   • Podmiotom powiązanym kapitałowo z PAXYcourier s.r.o. na podstawie wewnętrznych umów,
   • Podmiotom dostarczającym korespondencję,
   • Podmiotom świadczącym obsługę prawną,
   • Podmiotom świadczącym obsługę doradczą,
   • Podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, w tym operatorom płatności i bankom,
   • Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora zgodnie z II pkt 1.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH I OKRES
  1. Korzystanie ze strony internetowej www.paxy.pl oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli :
   • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,
   • jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
   • lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   • oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu.
  4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub korespondencyjnie na adres wskazany w I pkt.1.
  5. Wnioski Użytkowników dotyczące realizacji wskazanych powyżej uprawnień powinny w miarę możliwości precyzyjnie określać czego dotyczy żądanie tj. z jakiego uprawnienia i w jakim zakresie Użytkownik chce skorzystać.
  6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściwym dla Administratora organem jest czeski Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pradze, ulica Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.
 5. PLIKI "COOKIES"
  1. Strona internetowa Administratora używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • sesyjne
   • stałe
   • analityczne
  4. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  5. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ.
  7. Analityczne cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  8. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.